ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом по відділу освіти

від 12.10.2016р

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Олександрійську районну психолого-медико-педагогічну консультацію

І. Загальні положення

1.1. Районна психолого-медико-педагогічна консультація (далі – ПМПК) створена для виявлення, обліку та діагностики дітей і підлітків з відхиленнями в розвитку, направлення їх до обласної психолого-медико-педагогічної консультації, соціально-реабілітаційних лікувальних закладів відповідного типу, консультування батьків (осіб, що їх замінюють), педагогів з питань надання медико-психологічної допомоги дітям з особливими потребами.

1.2. Районна ПМПК у своїй діяльності керується Законами України „Про освіту”, „Загальну середню освіту”, „Про охорону дитинства”, „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”, „Положенням про Центральну психолого-медико-педагогічну консультацію”, іншими актами законодавства, документами міністерства освіти і науки України, розпорядчими документами управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації, відділу освіти Олександрійської районної державної адміністрації, даним положенням.

1.3. Діяльність районної ПМПК спрямована на :

- виявлення, облік, діагностичне обстеження дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, віком до 18 років;

- направлення їх до спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, лікувальних закладів відповідного типу, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення;

- надання індивідуальної корекційної допомоги та добір відповідних програм навчання цієї категорії дітей;

- консультування батьків (осіб, які їх замінюють), педагогів, медичних працівників з питань навчання, виховання, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей з відхиленнями в психофізичному розвитку;

- просвітницьку діяльність серед населення.

1.4. Районна ПМПК підпорядкована й підзвітна начальнику відділу освіти Олександрійської районної державної адміністрації та обласній ПМПК, працює в тісному співробітництві із закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, службою в справах неповнолітніх, правоохоронними органами, а також громадськими організаціями (фондами, асоціаціями тощо).

1.5. Районна ПМПК не має прав юридичної особи.

1.6. Структура і штати районної ПМПК визначаються відділом освіти.

1.7. Режим роботи встановлюється відділом освіти.

2. Основні завдання

2.1. Своєчасне виявлення, облік дітей з вадами розвитку (як тих, які перебувають на обліку в дитячих медичних закладах, так із числа дітей із труднощами в навчанні в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах), визначення для них адекватних форм соціально-педагогічної чи медичної допомоги.

2.2. Попередній збір даних про стан здоров’я та розвиток дитини з метою направлення її на діагностичне вивчення в ПМПК.

2.3. Здійснення психолого-медико-педагогічного обстеження дітей з метою виявлення порушень їхнього психофізичного розвитку, установлення діагнозу і визначення умов реабілітації, корекційного навчання, виховання, лікування, соціально-трудової адаптації.

2.4. Направлення дітей зі складними для діагностики порушеннями психофізичного розвитку на обстеження обласною ПМПК для встановлення остаточного діагнозу і визначення адекватних умова навчання, виховання, лікування, соціально-трудової адаптації.

2.5. Консультативно-медична допомога батькам (особам, які їх замінюють), педагогам, лікарям, працівникам соціально-психологічних служб з питань виховання, навчання, й лікування дітей з відхиленнями розвитку, з девіантною поведінкою, у тому числі тих, які не підлягають направленню до спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів.

2.6. Проведення роз’яснювальної роботи серед населення, працівників закладів освіти, охорони здоров’я, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення тощо про необхідність раннього виявлення та організації своєчасної допомоги дітям з відхиленнями в розвитку.

2.7. Організація, координація, консультативно-методична допомога шкільним психолого-медико-педагогічним комісіям та контроль за їх роботою.

2.8. Участь у розробці пропозицій щодо розвитку мережі спеціальних навчальних закладів для дітей дошкільного і шкільного віку, створення умов для інтегрованого навчання дітей з особливими освітніми проблемами.

2.9. Підготовка аналітичної звітності для обласної ПМПК.

3. Склад районної психолого-медико-педагогічної консультації

3.1. Для здійснення консультативно-діагностичної, індивідуально-корекційної координаційної та методичної роботи до складу районної консультації входять працівники:

- завідуючий психолого-медико-педагогічної консультації;

- консультант-лікар-психіатр;

- консультант-психолог;

- консультант-психолог.

3.2. Для роботи в ПМПК можуть запрошуватися окремі фахівці системи освіти, охорони здоров’я, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення.

4. Організація роботи

4.1. Направлення дітей на діагностичне обстеження до ПМПК здійснюється з ініціативи батьків (осіб, які їх замінюють).

4.2. Обстеження дітей здійснюється тільки в присутності батьків або осіб, які їх замінюють.

4.3. На підставі даних обстеження дитини районна ПМПК відправляє дитину на обстеження до обласної ПМПК, яка робить висновок про індивідуальні особливості розвитку дитини та приймається колегіальне рішення про форму організації корекційного навчання, виховання та лікування; даються рекомендації щодо їхньої реабілітації та соціально-трудової реабілітації.

4.4. Батькам або особам, які їх замінюють, видається витяг з протоколу діагностичного засідання ОПМПК з діагнозом та рекомендаціями про форму корекційного навчання дитини.

4.5. Висновок обласної ПМПК є підставою для направлення дітей до спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, а також до закладів системи охорони здоров’я, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення.

4.6. Діагностичне обстеження дітей здійснюється з ініціативи загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, а також за заявами батьків (осіб, які їх замінюють) за наявності таких документів:

- свідоцтво про народження;

- картка стану здоров’я та розвитку дитини;

- розгорнута характеристика із загальноосвітнього чи дошкільного закладу, в якому перебувала дитина;

- зошити з рідної мови, математики (якщо дитина навчалась) малюнки.

4.7. Районна ПМПК проводить діагностичне обстеження дітей відповідно до графіка, погодженого з обласною ПМПК та з участю її представника. Видані районною ПМПК документи завіряються печаткою ОПМПК, якій вона методично підпорядкована.

4.8. У районній ПМПК ведеться така документація:

Журнал обліку дітей.

Книга протоколів діагностичного засідання дітей.

Картка стану здоров’я і розвитку дитини.

Бланк виклику на діагностичне засідання ПМПК.

Витяг з протоколу діагностичного засідання ПМПК.

План роботи на навчальний рік.

Дидактичні матеріали та методики, що використовує ПМПК

для діагностичного обстеження дітей.

5. Управління психолого-медико-педагогічними консультаціями

5.1. Районну ПМПК очолює завідувач, який призначається наказом відділу освіти райдержадміністрації за погодженням обласної ПМПК.

5.2. Завідувач районної ПМПК:

- у межах своєї компетенції взаємодіє з психологічною службою системи освіти району, громадськими організаціями тощо;

- планує й організовує роботу ПМПК, здійснює підбір кадрів;

- видає розпорядження, які є обов’язковими для консультантів ПМПК;

- створює належні умови для продуктивної праці консультантів ПМПК.

6. Матеріально-технічнезабезпечення

6.1. Для повноцінного здійснення професійної діяльності засновник забезпечує психолого-медико-педагогічну консультацію приміщенням відповідно до санітарних норм, доступним для дітей з інвалідністю різних категорій.

6.2. Вимоги до приміщенння психолого-медико-педагогічної консультацій та його облаштування:

- розташованість у зручному для відвідувачів місці, недалеко від санітарного блоку, обладнаного відповідно до потреб дітей з інвалідністю;

- наявність щонайменше кімнати, пристосованої для здійснення прийому батьків, оформлення документації, проведення індивідуальних консультацій, засідань, групових та індивідуальних корекційно-розвиткових занять, обладнаних відповідно до специфіки діяльності та функціонального призначення, зокрема: для проведення психолого-педагогічного вивчення дітей має бути загальною площею 18-20 кв. м; обладнана стільцями, столами (звичайними і дитячими), шафами, стелажами для зберігання документації, особових справ дітей, етажерками для дидактичних матеріалів, діагностичного інструментарію та іграшок , комп’ютерною та оргтехнікою, робочі місця консультантів мають бути облаштовані персональним столом, стільцем, канцелярським приладдям.

6.3. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази консультацій фінансуються за рахунок коштів засновників та інших джерел, передбачених чинним законодавством.

7. Припинення діяльності психолого-медико-педагогічної консультації

7.1. ПМПК ліквідовується реорганізується наказом начальника відділу освіти райдержадміністрації.

Кiлькiсть переглядiв: 122

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.